เปิด Ticket ใหม่ - HOSTNEVERDIE
[ประกาศสำคัญ] ปรับขึ้นราคาโดเมน .com ประมาณ 7% วันที่ 1 กันยายน 2023

เปิดทิคเก็ต

ชนิดไฟล์ที่อนุญาติ: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .zip, .rar (Max file size: 150MB)
ใส่กรณีไม่ได้ login (Enter if not logon)
ใส่กรณีไม่ได้ login (Enter if not logon)
ใส่กรณีไม่ได้ login (Enter if not logon)
หากมีเอกสารการโอนเงินให้อัพโหลดด้วยค่ะ (Please upload payment slip)
ชื่อ/ชื่อบริษัท - ระบึสาขา (Name/Company name - specify branch), เลขประจำตัวประชาชน/เลขนิติบุคคล (id no./taxpayer id), ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี (address for issuing the tax invoice), ที่อยู่จัดส่งใบกำกับภาษี) address for sending the tax invoice